Ochrana osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Poučení“)

Knihovna věcí Brno provozovaná Mladiinfo ČR, z.s zpracovává osobní údaje svých uživatelů. Mladiinfo ČR, z.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (Z. o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

(dále jen “Správce”)
Mladiinfo ČR, z. s.
Sídlo: Antonínská 14, Brno, 602 00, Česká republika5
IČ: 22611118
E-mail: info@mladiinfo.cz

Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména běžné osobní údaje:

 • při návštěvě webu: cookies, IP adresa;
 • při výpůjčce v Knihovně věcí v Brně: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, uživatelské jméno a heslo při registraci do online portálu Knihovny věcí v Brně;
 • při přihlašování se na pořádané akce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • při přihlášení k odběru newsletteru: jméno a příjmení, e-mailová adresa;
 • při spolupráci se spolkem (dobrovolník): jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa;
 • při přihlašování se na projekty: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, kopie cestovních dokladů, státní občanství či povolení k trvalému pobytu, datum a místo narození, kontakt na třetí osobu v případu nouze, údaje o stravovacích omezeních, všeobecný zdravotní stav, bankovní údaje, Participant Reference Number (je-li relevantní), údaje o případných tělesných indispozicích s ohledem na účast na projektu, pohlaví, popř. zaměstnaný status.

V případě účasti na projektu mohou být sdíleny jméno, příjmení a e-mailová adresa ostatními účastníky, a to za účelem zabezpečení řádné přípravy účastníků na projekt.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Subjekt údajů (definice subjektu v Interní směrnice pro nakládání s osobními údajimá právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Mladiinfo ČR, z.s. nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Mladiinfo ČR, z.s., může Mladiinfo ČR, z.s. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností, plnění závazků z platných grantových a partnerských smluv nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Mladiinfo ČR, z.s., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Mladiinfo ČR, z.s. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů naleznete níže na této stránce (Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Mladiinfo ČR, z.s.).

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Mladiinfo ČR, z.s., se kterými bude Mladiinfo ČR, z.s. při poskytování podpory spolupracovat.

S předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti Subjektu údajů ve výše zmíněných činnostech a úkonech. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Interní směrnice pro nakládání s osobními údaji vymezuje dobu, po kterou spolek uchovává osobní údaje v závislosti na jejich povaze.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Mladiinfo ČR, z.s. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také práva shrnutá níže. Mladiinfo ČR, z.s. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci  bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Mladiinfo ČR, z.s. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Mladiinfo ČR, z.s. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Mladiinfo ČR, z.s.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Mladiinfo ČR, z.s.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Mladiinfo ČR, z.s. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.mladiinfo.cz.

Doplňující informace o nakládání s osobními údaji naleznete v Interní směrnice pro nakládání s osobními údaji. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na e-mailu info@mladiinfo.cz, rádi odpovíme.

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S MLADIINFO ČR, Z.S.

Dům zahraniční spolupráce

Poskytování osobních údajů pro účely zpracování, implementace, evaluace, propagace a financování projektů v Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity.

Evropská komise

Poskytování všech nezbytných osobních údajů pro účely zpracování a financování projektů v Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity, včetně všech relevantních platforem, jako jsou např. YouthPass, European Youth Portal, Mobility Tool…

Národní agentura země spravující konkrétní projekt

Poskytování osobních údajů pro účely zpracování, implementace, evaluace, propagace a financování projektů v Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity.

Partnerská organizace konkrétního projektu

Poskytování všech nezbytných osobních údajů pro účely zpracování a financování projektů v Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity.

Dalšími subjekty jsou:

 • Česká pošta s.p. – odesílání a přijímání zásilek;
 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o. – odesílání a přijímání zásilek;
 • YouTube LLC – vložená YouTube videa;
 • Instagram, Inc. – zobrazení fotografií z Instagramu na webu;
 • Google LLC Google Apps (e-maily, dokumenty…), cloudové úložiště, mapy, měření návštěvnosti webu;
 • Mailchimp – e-mailová adresa, popř. jméno v mailing listu aplikace.
 • Facebook, Inc. – komentáře na webu, zacílení příspěvků na Facebooku;
 • Ing. Martin Kedroň, DiS. – vedení účetnictví, zpracování daní, ekonomické poradenství.