Jak to funguje

Před půjčením věci z knihovny se prosím seznamte s půjčovním řádem

Varianta 1 - členství

 1. Přidejte se
  K registraci do knihovny použijte formulář zde. Členství v Knihovně věcí Brno je zdarma.
 2. Rezervujte si věc
  Vyberte si z našeho katalogu, co si chcete půjčit a zvolte požadovaný termín. Potvrďte rezervaci v košíku.
 3. Vyzvedněte si věc
  Po schválení rezervace z naší strany si vybranou věc můžete vyzvednout v den výpůjčky během otevírací doby na Štefánikově 40 v Brně a po zaplacení vratné kauce a půjčovného si ji odnést. Výše ceny za obojí je vždy uvedena v katalogu u daného předmětu.
 4. Vraťte
  Po použití vraťte vypůjčené věci zpět do knihovny.

Varianta 2 - Jednorázová výpůjčka

Pokud se nechcete stát členem knihovny a čerpat výhod z členství plynoucích, ale jedná se ve Vašem případě jen o jednorázovou výpůjčku, zastavte se přímo na naši adresu a vyberte si, co zrovna bude “skladem” (dostupnost věcí je možné ověřit online i bez registrace).


Půjčovní řád Knihovny věcí Brno

Vypůjčením předmětu dáváte souhlas s půjčovním řádem Knihovny věcí Brno.

 1. Půjčovné
  Půjčovné, tedy výše ceny za půjčení předmětu z nabídky Knihovny věcí Brno (dále jen “knihovna”), je vždy uvedeno v katalogu u každé položky zvlášť. Tato částka pokrývá náklady na údržbu a reprodukci věcí, provoz Knihovny, příspěvky na další aktivity a dodatečné náklady. Případný zisk z půjčovného je znovu vkládán do fungování a rozvoje projektu.
 2. Vratná kauce
  Za každou půjčovanou věc je od vypůjčitele vybírána vratná kauce, která je opatřením proti poškození či odcizení.
  1. Výše vratné kauce je vždy stanovena v katalogu knihovny u každé položky zvlášť;
  2. Kauce je vypůjčiteli vrácena po včasném vrácení nepoškozeného předmětu včetně případného příslušenství;
  3. V případě poškození předmětu vypůjčitelem je stanoveno procento kauce, které si půjčitel ponechá;
  4. Pokud předmět není vrácen, půjčitel si ponechá 100 % výše kauce;
  5. Nevrátí-li vypůjčitel předmět půjčiteli včas, postupuje se podle bodu 3d).
 3. Doba výpůjčky
  1. Standardní doba výpůjčky je určována dle 3 tarifů:
   • Tarif 1 = půjčení a vrácení v rámci jednoho jediného dne otevírací doby (příklad: vypůjčitel si půjčí vrtačku v úterý v 15:00 a vrátí ji v 18:30);
   • Tarif 2 = půjčení a vrácení do následujícího dne otevírací doby (příklad: vypůjčitel si půjčí šicí stroj ve čtvrtek v 17:00 a vrátí ho v následujícím týdnu v úterý v 18:00);
   • Tarif 3 = půjčení na dobu jednoho týdne (příklad: vypůjčitel si půjčí kulmu na vlasy v úterý v 16:00 a vrátí ji v následujícím týdnu v úterý v 18:00).
  2. Vypůjčitel, který je v knihovně registrovaný, má možnost si dobu výpůjčky prodloužit. Prodloužení výpůjční doby je možné dle výše uvedených tarifů. Výpůjčku tedy lze prodloužit do příštího dne otevírací doby nebo o dobu jednoho týdne, což je zároveň maximální doba prodloužení. Prodloužení je nutné provést zasláním požadavku na e-mailovou adresu knihovnaveci@mladiinfo.cz nejpozději 24 hodin před jejím uplynutím. Půjčitel může a nemusí prodloužení výpůjčky odsouhlasit. Prodloužení výpůjční doby je platné až po písemném odsouhlasení půjčitelem. Vypůjčiteli je půjčitelem účtován dodatečný poplatek za prodlouženou dobu držení předmětu. Tento dodatečný poplatek se vyměřuje dle délky doby, o kterou je výpůjčka prodloužena a odpovídá tak výši ceny za půjčení dané položky dle příslušného tarifu. Poplatek za prodloužení výpůjční doby je uhrazen vypůjčitelem půjčiteli při vrácení výpůjčky.
  3. Výpůjčky lze vrátit pouze v otevírací době knihovny, pokud není mezi půjčitelem a vypůjčitelem dohodnuto jinak.
  4. Vypůjčitel je povinen půjčovanou věc vrátit včas. Pokud doba výpůjčky překročí smluvenou lhůtu a půjčitel o tom není dopředu vyrozuměn nebo prodloužení neschválí, je vypůjčiteli vyměřen sankční poplatek ve výši 70 Kč za každý započatý den překračující smluvenou dobu výpůjčky.
  5. V případě zjištění krádeže nebo prodlevy vrácení předmětu může půjčitel kontaktovat příslušné oddělení Policie ČR.
  6. Půjčitel není odpovědný za nespolehlivé vypůjčitele, kteří se zpozdí s navrácením výpůjčky. V případě návazných rezervací tedy půjčitel bohužel nemůže bezpodmínečně zaručit včasnou dostupnost dané věci, vynaloží nicméně maximální úsilí pro hladký průběh předávání předmětů.
 4. Prohlášení
  Vypůjčitel prohlašuje, že půjčenou věc použije pouze k úkonům pro daný předmět obvyklým, a že bude s věcmi nakládat běžným způsobem. Zároveň prohlašuje, že si je vědom zásad používání předmětu, stavu předmětu a bere při jeho používání ohled na ochranu zdraví svého i osob nacházejících se v blízkém okolí. Půjčitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené vypůjčiteli při manipulaci s vypůjčenými předměty. V případě úrazu, jiné zdravotní komplikace či hmotné škody – vše způsobené půjčeným předmětem či při jeho používání – na sebe bere vypůjčitel veškerou zodpovědnost, jedná na vlastní riziko, nemůže nárokovat na půjčiteli žádné odškodnění a vzdává se tak možnosti dovolání tohoto nároku u soudu.
 5. Kontrola při a po výpůjčce
  Obě strany deklarují, že při půjčení předmětu zkontrolovaly společně jeho funkčnost a stav. Půjčitel kontroluje také domluvenou výši platby, zaplacení vratné kauce a následně řádné navrácení předmětu. Při vracení půjčitel kontroluje stav před vypůjčitelem. Jakékoliv poškození předmětu musí být půjčiteli při vracení ohlášeno ze strany vypůjčitele. Pokud je půjčitelem zjištěna zamlčená skutečnost, má právo kauci vypůjčiteli nevrátit.
 6. Zpracování osobních údajů
  Knihovna věcí Brno provozovaná Mladiinfo ČR, z.s zpracovává osobní údaje svých uživatelů. Tyto údaje budou zpracovány v souladu se zákony České republiky a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Údaje budou zpracovány:
  1. pouze za účelem administrace profilu registrovaných uživatelů v rámci projektu Knihovna věcí Brno, a to pouze v elektronické podobě;
  2. pouze za účelem písemné objednávky v rámci projektu Knihovna věcí Brno, a to pouze v papírové podobě, přičemž o vrácení výpůjčky nebudou tyto osobní údaje dále uchovávány;
  Kdykoliv má uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu, resp. doplnění osobních údajů. Může také požádat o výmaz, omezení zpracování či přenos osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.
Děkujeme, že respektujete naše pravidla a těšíme se na setkání v Knihovně věcí Brno!